10 września 2016

EWA MITRUS

wm… malarstwo jest moją pasją… To wszystko, co widać na moich obrazach, jest blisko mnie… Są takie miejsca, i ja je odnajduję, że tylko patrzeć, tylko milczeć, tylko prosić o duszę poety… Często przyczynkiem do powstania obrazu jest właśnie poezja… W niej odnajduję odpowiedzi na wszystkie pytania…

…Painting is my passion… All that my paintings portray is near me… Beauty I perceive in common and regular sceneries is so bewitching that makes me just look, remain silent, ask for poet’s soul… Poetry often contributes to the idea of creating a new painting… Poetry gives me answers to all questions …

… bardzo istotne jest podłoże, na którym pracuję… Wybrałam twarde, ale elastyczne – naturalne drewno… Nie bez znaczenia jest jego grubość i gatunek… Głównie to drewno drzew liściastych, olchy, brzozy…

…Very important is the basis I work on… By choice it is natural wood – hard but flexible… Not insignificant is its thickness and species... Mostly deciduous trees, alder, birch…

… obrazy powstają na zasadzie łączenia technik malarskich… Najczęściej jest to batik, enkaustyka, technika rytowa i przecierania, akryl i olej… Stosuję je w różnych proporcjach i w różnej kolejności, w zależności od tego, jaki zakładam efekt…

…Paintings are created by combining painting techniques… Most often batik, encaustic, engraving techniques, acrylic and oil… Used in different proportions and in different order, depending on expected outcome…

… obraz jest dla mnie nośnikiem spraw ważnych… Dlatego staram się, aby kompozycja, operowanie płaszczyzną, akcenty, barwa, światło nie służyły jedynie dekoracji…

I believe painting upholds universal values… That is why I am trying to make composition, plane, accents, color and light not serve only as a decoration

Please be invited to see the spectrum of my works from the last few years in the Works Gallery below. From May to late autumn, I am exhibiting my works in the passage for artists at the Main Market Square in Kazimierz Dolny (sunny Saturdays and Sundays), where I will be more than happy to tell you about my work, inspirations… Opinions welcome, either via email: emitrus64@gmail.com or phone:793332102

… gorąco zapraszam do obejrzenia przekroju mojej twórczości z ostatnich kilku lat, zamieszczonych w Galerii Prac poniżej… Od maja do późnej jesieni wystawiam moje prace w pasażu dla artystów na Rynku Głównym w Kazimierzu Dolnym (pogodne soboty i niedziele), gdzie chętnie szerzej opowiem Państwu o mojej twórczości, inspiracjach… Ucieszy mnie też każda opinia, wyrażona drogą mailową: emitrus64@gmail.com lub telefoniczną 793 332 102

Ewa Mitrus

GALERIA PRAC